IMG 1332 IMG 1335 IMG 1334

Croeso i Ysgol Llannon

Ysgol Gynradd Llannon

Heol Nant,

Llannon,

Llanelli,

SA66EH.

(01269) 841563

LangabeerM6@hwbcymru.net

 

 

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory 

 

Yn Ysgol Llannon, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Llannon, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau llwyddiannus sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff, yr Awdurdod lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Llannon, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

Diweddariad Addysg Covid 19

Cliciwch ar y llun uchod i weld y diweddariad mwyaf diweddar. 

Gwybodaeth Clwb Gofal Llannon

Polisi Clybiau 

Gwybodaeth Clwb Gofal Llannon

Cinio Ysgol

Cinio Ysgol i ddechrau ar 14eg Medi 

 Screenshot 2020 09 07 At 154358

Clwb Gofal Ysgol Llannon After School Club

Os ydych am ddefnyddio'r Clwb Gofal plis cwbwlhewch yr holiadur canlynol cyn dydd Mercher. Diolch.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k8iDV8sa6jBIm1DUyFqVJL1UNVJPVUdCMUZKUEcyRlUyVFVaVDFHMjJWUC4u

Cytundeb cartref - Ysgol 

Dychwelyd i'r Ysgol ym mis Medi

LLYTHYR I RIENI 

CWESTIYNAU CYFFREDIN 

Screenshot 2020 07 17 At 084756

Screenshot 2020 07 17 At 084803

Screenshot 2020 07 17 At 084808

 

AILGYDIO YN YR YSGOL-GWYBODAETH PWYSIG

 

Asesiad rig i gwbwlhau cyn bod eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol wythnos 6ed-10fed o Orffennaf.

 

A wnewch chi plis gwbwlhau y ffruflen yma bob tro mae eich plentyn yn mynychu'r ysgol:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k8iDV8sa6jBIm1DUyFqVJL1UM1JMVjVGRFJVWExXU1Y5QUEyS0VJWEFWUi4u

Llythyr i rieni - dychwelyd i'r Ysgol

Cytundeb cartref Ysgol 

Asesiad Risg Iechyd

Pecyn Croeso Nôl

Y tymor Ysgol i orffen ar 17 Gorffennaf

Screenshot 2020 06 22 At 185523

Further information on "Check in, catch up and prepare for summer and September" sessions.

Gwybodaeth pellach ar “Ailgydio, dal i fyny a pharatoi i’r Haf a mis Medi”

Gwybodaeth ar Ail gydio, Dal i fyny a pharatoi ar gyfer yr haf mis Medi

Holiadur Dychwelyd i'r Ysgol

Plis a wnaiff  POB rhiant gwbwlhau'r holiadur hyn i'n cynorthwyo i baratoi i ddychwelyd i'r ysgol? 
Please could ALL parents complete the following questionnaire in order to help plan the  opening  of returning to school.
Diolch a chadwch yn saff!
Thank you! Keep safe!

 

Coronafeirws – Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd

https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

92031985 10163695320225422 3636354891749785600 O

Clybiau ar ôl Ysgol

Ni fydd clwb ar ôl Ysgol o 23/3/20. Cliciwch isod i weld y gwybodaeth a ddanfonwyd gan Menter Cwm Gwendraeth Elli. Bydd rhagor o wybodaeth wrth i'r sefyllfa newid.

Llythyr Menter Cwm Gwendraeth Clwb Corona

 

 

 Salwch heintys.

 Ar hyn o bryd, mae nifer o achosion o salwch a stumogau tost yn yr ysgol. Sicrhewch bod eich plentyn yn aros adref o'r ysgol am 48 awr os maent yn dioddef er mwyn lleihau'r posibiliad o ledu'r salwch ymysg y disgyblion eraill. Os ydych am fwy o wybodaeth, cliciwch y dolen isod i ddarllen dogfen Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Screenshot 2020 03 04 At 212715

 

 Poster Dysgu Darllen

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2018/19

Cliciwch y ddolen i weld copi o'r adroddiad.  

 

Ysgol Llannon School 

Arolygiad Estyn Inspection

I weld adroddiad 2019 cliciwch isod:

Estyn  

Canllawiau'Sut oedd yr ysgol heddiw - cliciwch yma a chwiliwch am 'Sut oedd yr ysgol heddiw?' 

 

Mls 

 

 

Helpwch y CRhA i godi arian ar gyfer yr Ysgol wrth i chi siopa.

Screen Shot 2017 12 12 At 220601 

Byddwch yn ddiogel ar y we!

Ceop Thinku Know Ceop Logo

Mae adnoddau i gael i rieni ar wefan Hwb!

 Hwb Safe Online

 

Gwefannau Perthnasol
Related Websites