Amddifadedd

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Llannon

Dyrennir y Grant Amddifadedd Disgyblion i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (e-FSM) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis (LAC). 

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol  am ddim neu sy’n LAC. 

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham a ganlyn: 

 

  1. nodi’r grŵp targed o ddisgyblion, ei nodweddion a’i anghenion 
  2. cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau 
  3. monitro a gwerthuso effaith adnoddau

 

Yn 2019-20 rhoddwyd ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £1 150 i Ysgol Llannon.  

Yn Ysgol Llannon mae gennym gynllun, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Sir Gaerfyrddin ac ERW, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn.

Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

  • darparu rhaglenni ymyrraeth a chymorth y profwyd eu bod yn cael yr effaith fwyaf a’u bod yn gynaliadwy- a hyfforddiant i staff penodedig i gyflwyno’r rhaglenni ymyrraeth fel Dyfal Donc, Hwb Ymlaen, Llythrennau a Synau ayb.
  • I gynnig profiadau i’n disgyblion e.e. Jambori, Gwyddonydd Gwyllt, a theithiau addysgiadol eraill.